4ornobile: (руде)
[personal profile] 4ornobile
Навздогін до ранкового запису.


19:00   Турчинов заявив про початок перекриття східного кордону України

19:29   Прикордонники без бою пішли зі Свердловська

Це от, бляха, як розуміти??? Цільний загін прикордонників обісцявся якоїсь "казацкай сотні" (за посиланням) і втік з позицій? Чи наданий тихий наказ зливати кордон?

А тим часом в російській Дирдумі проводять "розширені засідання" з "міністрами" ДНР та цільної Наваросії на зв'язку. Обговорюють, що і як будуть завозити, і як невизнаній, але дуже незалежній республіці на рубль переходити. Нє, Росія не втручається. Це все Майдан винний. ОТ якби не він -- тоді ми зажили! І ковбаси по 2,20 -- цілий холодильник.

Тьху!

Чорне.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

4ornobile: (Default)
4ornobile

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11121314 151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 03:38 am
Powered by Dreamwidth Studios