4ornobile: (я)
[personal profile] 4ornobile
Ринок, ятка з яйцями. Перед нами купує бабка, хитро вибираючи в пластикове відерце яйця з різних лотків. Я її вже не вперше бачу: завжди так вибирає 40-50-60 штук. Як вона пішла, розговорилися з продавчинею. І та розповіла, що бабка вибирає яйця без штампиків. А далі йде туди, де торгують "з землі", і продає їх як домашні. Купує по 8-9 грн., продає по 14-16. Бо ж з-під сільської курки, ага. Такий от бізнес на прихильниках еко-продуктів.

З полуницею нині, до речі, приблизно та ж сама історія. Купується звичайна полуниця на ринку, засипається в пізнаваний всім плетений кошик і троха руками перемішується. Щоб злегка підтовклася і підмокла. Бо ж це не в ящиках фабрична, це з землі. Сьогодні вранці збирали в себе на городі. Потовклася, поки везли -- в тих маршрутках самі знаєте, як возять.

Ну, і так далі, і тому подібне.

Зелененьке.


ПИС.: Друзі, тут мені підказують, шо слово "лотк" в мене з якогось хера залінковане. Одразу кажу: це не я, в мене такого навіть не світиться, ШТМЛ-код чистий. По ходу, СУПчик знайшов новий спосіб підзаробити трошки баблішка.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

4ornobile: (Default)
4ornobile

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11121314 151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 03:39 am
Powered by Dreamwidth Studios