4ornobile: (кіт читає)
[personal profile] 4ornobile
Гадаю, це відео бачили якщо не всі, то багато хто.Воно видається як підтвердження того, що журналісти російських мєртвєстєй LifeNews активно сприяли донецьким/слов'янським сепаратистам. Втім, я вагаюся щодо цього.

Той факт, що відео є ексклюзивним матеріалом цього каналу, геть не означає, що воно зняте саме його журналістами. Воно могло бути надане кимось з реальних бойовиків, що не є злочином з боку репортерів. Тим більше, що професійної роботи оператора я не бачу: ролик, судячи з усього, знімався на телефон і відповідними ручками. Тому я спробував порівняти голос на відео з голосами російських журналістів.

На голос телеоператора Марата Сайченка сепаратистстський крикун не схожий -- та й знімав би професіонал геть инакше навіть на телефон.Лишається журналіст Олег Сидяков. В нього голос і правда достатньо високий, як і у невідомого на відео. Але у відео для порівняння Сидяков говорить спокійним голосом, а на ролику з бойовиками мужик верещить, і я не можу з впевненістю визначити, чи належать ці голоси одній людині. Ба, більше: я б сказав, що вони таки різні.А ви що скажете?

Зацікавлене зелене.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

4ornobile: (Default)
4ornobile

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11121314 151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 03:37 am
Powered by Dreamwidth Studios