4ornobile: (Default)
[personal profile] 4ornobile

У мо
їх друзів є Наруто.

Він чорний, мордатий і поважний. Останнім часом, правда, його ще називають Огризком. За подертість, погризаність і побитість. Тому що Наруто – істота здебільшого дворова, ніж домашня. Домів він приходить хіба що відіспатися, від’їстися і иноді відлежатися – це якшо на трьох або двох лапах приповзає. Ну і вилизати свою бойову сраку на господарському ліжку. Останнє, як відомо, – обов’язкова функція будь-якого кота. Така поведінка означає, що котик ся почуває добре і впевнено. Якщо ж кіт не вилизується на хазяйському ліжку (зазвичай на подушці), значить, це якась версія з обрізаним функціоналом або взагалі підробка.

Але повернемося від абстрактних котів до конкретного Наруто.

Наруто не боїться собак. Тому за Наруто боїться його хазяйка – Наталка. Бо ж пси різні бувають, в тому числі великі і без намордників. І коли на одній ділянці опиняються одночасно Наруто, Наталка і чийсь собака, Наталка хапає готового до бою кота за ошийник і кричить: «Приберіть собаку!»

Собак зазвичай прибирають. Наруто взагалі всі дуже поважають. Тому що якось один мудак з хуліганських міркувань пнув кота, що спокійно грівся собі на сонечку, і за кілька секунд у дворі матеріалізувалася Наталка з сковородкою. А Наталка і без сковородки – особа вищою мірою небезпечна. Особливо якщо це стосується кота. Я при ній навіть гладити його боюся, раптом щось не так зроблю. Хоча без неї боюся ще більше, бо тоді мене точно ніхто не врятує. Проте, варто визнати, відриватися на друзях родини Наруто собі не дозволяє, просто робить суворий вигляд. Дуже чемний кіт.

У Наруто є кореш – такий же ніндзя, як і він. Зазвичай дружбани скорочують один одному здоров’я у боротьбі за територію, але иноді об’єднуються. Востаннє вони об’єднувалися, щоб завалити якогось забіглого собаку. Спільними зусиллями, з використанням таємних ніндзяцьких технік, загнали його на дерево. А потім сиділи внизу і сторожували. Хоча могли б заскочити на ту гілочку і впоратися з ворогом на місці. Але не стали. Що зайвий раз свідчить про їх котячу благородність і великодушність.

Все.

Котяче чорне з білими лапками, краваткою і комірцем. І з вусами, з вусами!
 

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

4ornobile: (Default)
4ornobile

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11121314 151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 10:10 am
Powered by Dreamwidth Studios