4ornobile: (знак)
[personal profile] 4ornobile

Покажчик основних тегів:

Мої світлини -- всі-всі-всі фото, зроблені власноруч.

Мандри -- все, що стосується подорожей. Передусім звіти та запитання.

Репортаж -- десь був, щось побачив, в усьому признався. Така собі суміш з попередніх двох розділів.

Дівчата -- ну якже без них! Тут -- переважно фото дівчат власного виробництва (фото власного виробництва, а не дівчата), иноді -- думки та розповіді про них (а тут як раз про дівчат). Для поцінювачів голої правди є підтег Ню.

:) -- чортишо. Переважно те, що посміхнуло.

Думки -- думки вголос, рефлексії та инша муть. Можна посперечатися та влаштувати теревені.

Їдло -- підказки з подорожей щодо того, де і як можна смачно погризти, або розповіді про власні кулінарні досліди.

Кошмарко -- комікс про українського вурдалаку від [livejournal.com profile] g_i_l_a_r та [livejournal.com profile] larry_bc. Якщо придивитися, то я там теж з'являюся.

Тутой же в коментах можете зойкати, раптом комусь шось треба.

4б.

ПиС: Навзаєм не френджу.
По-перше, нема часу читати і тих, хто є. По-друге, надто ушлими виявилися деякі "взаємні френдувальщики". По-третє... та достатньо і того, що є.
Що не означає, що не френджу взагалі і нікого. Особливо цікавих і україномовних;).
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

4ornobile: (Default)
4ornobile

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11121314 151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 03:40 am
Powered by Dreamwidth Studios