4ornobile: (кіт читає)
[personal profile] 4ornobile
У маршрутці якась дівчина випадково полоснула мене манікюром по носі. Доб хоч не по яйцях…

***

Найважливіше в житті я пишу прописом, ручками. Взагалі люблю писати, а не набирати. Мозок тоді працює, аналізує написане, згадує правила і давну думки. Мабуть, тому і не літератствую – впадлу писати, а потім набирати.

***

Життя проминає швиче, ніж нам здається. Озирніться: все це було зовсім недавно. А тепер подивіться на календар і в дзеркало.

***

Зміни даються нам важко. Зі сльозами на очах, ага. А потім входять у звичку

***

Зазвичай ми чудово розуміємо, в що нам виллється та чи инша дія. Але сподіваємося, що пронесе. Проносить, як правило, гаєчним ключом по голові.

***

А по-моєму, помирати не страшно. Якщо вже старість і час прийшов. Тому що до того часу все так затреться і дістане, що смерть стане пофіг. Єдина зміна, що принесе полегшення. Скоріше б до своїх...

***

Ну і да: всім добраніч.4б.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

4ornobile: (Default)
4ornobile

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11121314 151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 10:11 am
Powered by Dreamwidth Studios