4ornobile: (лені)
[personal profile] 4ornobile
Слов'янськ

Нічого особливо нового, але теж інформація.
"Протестувальники" у своїй масі -- місцевий, так би мовити, асоціальний елемент: наркомани, алкоголіки, усілякі бомжі і міські божевільні. Над ними стоять незрозумілі чуваки невідомого походження (з понавезених) і купка місцевих тіпа-політиків з аутсайдерів. Певна кількість прихильників-городян теж підтягнулася, але зараз їх ланки порідішали. Ну, а в місті в цілому коїься ппц. Співробітник прийшов на роботу з розбитим таблом і нам'ятими боками. Запитали, що сталося. Каже, я і сам розумію, що це ідіотизм, але напередодні по дорозі додомі підійшла парочка, представилася Правим сектором і відгамселила. мабуть, для профілактики, ага.

Харків

Я давно казав, що товаришу Кернесу час завітати до Ізюмських лісів, але сталося так, що Ізюмські ліси завітали до товариша Кернеса. Се ля ві.
Втім, радіти нема чому. Сорока на хвості принесла, щоГєпу прибрали, аби напряму взятися за харківських ментів. Обіцяють золоті гори за хорошу поведінку і здачу національних інтересів. І сумніватися в харківських ментах мені чомусь не вдається. Місто з стиснутою дупою чекає травневих...

Отакі от справи, малятка.

Чорне.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

4ornobile: (Default)
4ornobile

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11121314 151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 07:32 pm
Powered by Dreamwidth Studios