4ornobile: (лені)
[personal profile] 4ornobile
Російське МЗС, як і вся путінська рать, давно вже йобнулося на відмінненько, але рівень йобнутості продовжує дивувати, хоча, здавалося б, зашкалювати вже просто нема куди. Иноді мені здаєтсья, що тексти їм пише сам Кісельов. Иноді -- шо змірна команда сайтів Репоратжист, Уарев'ю спільно з редколегією ПДРС. Але иноді, дивлячись на їхні поробки, я тупо гублюся в здогадках.

mid-rf-01

Хтось чув щось про націонал-робітничу робітничу партію України? Звісно ж, що ні. Ці йолопи, котрі тирять пропагандистські плакати у німецьких анцистів зразка 1930-х і через сраку адаптують українські націоналістичні гасла для місцевих московських нацистів, і тут не спромоглися на мінімальну фантазію і тупо замінили одне слово – з "Німеччини" на "України" – у сумнозвісній НСРПН, вона ж NSDAP. Ну, гаразд: вкотре всралися -- можна було б на тому і покінчити. Так ні: вони ен полінувалмя ще й "бланк" присобачити до свого "коментаря". Взриднув...

12

Я так розумію, що переклад самі ж "НАСРПУшники" і зробили, ага? Попередньо стопіццот разів відксеривши своє посилання, аби почерк не впізнали?

Бляха, різних клоунів в житті бачив, але таких ще не зустірчав.

Коричневе, чого вже там.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

4ornobile: (Default)
4ornobile

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11121314 151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 07:33 pm
Powered by Dreamwidth Studios